Home / ร้านค้า / MCP150 (น้ำมาก) ปั้มหอยโข่งท่อส่ง 1″ 1HP

รายละเอียดเพิ่มเติม

MCP150 (น้ำมาก) ปั้มหอยโข่งท่อส่ง 1″ 1HP

ปั๊มหอยโข่ง MCP150 STINTERTRADE

ปั๊มหอยโข่ง MCP150 STINTERTRADE

 

ปั๊มหอยโข่ง MCP150 STINTERTRADE

ปั๊มหอยโข่ง MCP150 STINTERTRADE

 

 

คุณสมบัติสินค้า
ส่งสูง (M) 29-15 M
อัตราการไหล 1.2 – 7.2 (M3/H)
ขนาดท่อดูด 1″ นิ้ว
สารบัญ PUMPS AND ACCESSORIES
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1.0 HP
ขนาดท่อส่งน้ำ 1″ นิ้ว