Home / ร้านค้า / MHF/5AM ปั้มหอยโข่ง (MEDIUM FLOW) 2HP-2″

รายละเอียดเพิ่มเติม

MHF/5AM ปั้มหอยโข่ง (MEDIUM FLOW) 2HP-2″

ปั๊มหอยโข่ง(MEDIUM FLOW) MHF/5AM-2 STINTERTRADE

ปั๊มหอยโข่ง(MEDIUM FLOW) MHF/5AM-2 STINTERTRADE

 

คุณสมบัติสินค้า
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 2.0 HP
สารบัญ PUMPS AND ACCESSORIES
ขนาดท่อส่งน้ำ 2″ นิ้ว
ขนาดท่อดูด 2″ นิ้ว
อัตราการไหล 6-30 (M3/H)
ส่งสูง (M) 22-10 M